Wieprz, strona glowna Gminy Gmina Wieprz - galeria Forum Gminy Wieprz Praca w UG Znajdz na stronie Dane adresowe Urzedu Gminy Wieprz GCI Wieprz BIP UG Wieprz
 


       Wyszukiwarka
       Mapa Gminy
 

       Przydatne informacje

nieruch_sprzedaz.jpg
zkirg_ban.gif

smieci_logo.jpg
 

       Strony zwiazane z Gmina


baner_bip_new.jpg
baner_zlobek1.jpg
baner_cybernetyczna.jpg
baner_ug_sprawny.jpg
proj_org_pozalek.jpg
ePUAP.gif
baner_orlik_2012.jpg
baner06.gif
ban_strategia.gif
baner_pogoda.jpg
kis_baner.jpg
wiesci_baner.jpg
newsletter.jpg
lgr_baner.jpg
baner_informacje_eu.gif
baner04.gif
baner_spartak.jpg
baner_osp_wieprz.jpg
baner_nidek.png
baner_gops.gifStrony partnerskie:

radio_andr_banner.jpg
baner_swinia.gif
kkp_banner.jpg
 

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu


Na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.) wydawane są zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

 • przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal)
 • przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia)
 • dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć
 • jednorazowe (do 2-dni)
 • na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:
 • do 4,5% alkoholu oraz piwo
 • powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
 • powyżej 18% alkoholu

Opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy dokonywać na rachunek Urzędu Gminy Wieprz

Uwaga!
W kompetencjach Wójta Gminy nie leży wydawanie zezwoleń na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych.
Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości: §  powyżej 18%, może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki; §  do 18%, może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez marszałka województwa  

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:


1. posiadanie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Wieprz,
2. wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ustawowo określonych wysokościach i terminach,
3. zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
4. posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,
5. wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
6. zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
7. prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy, dotyczące liczby i zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
8. przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.    

Wymagane dokumenty


1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z określeniem rodzaju alkoholu i punktu sprzedaży.

2. Załączniki:
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych, 
 • pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art.65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz.1225),
 • pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne.  

Opłaty
1. Opłata skarbowa: - ustanowienie pełnomocnika - 17 zł  
2. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydane w danym roku są wnoszone z góry (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) i za cały rok wynoszą:

 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

3. Wymienione opłaty wnosi się w kasie urzędu lub na rachunek  bankowy Urzędu Gminy Wieprz
4. W/w opłatę przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

§  37.500zł dla napojów alkoholowych o zawartości  do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w  roku poprzednim;
§  37.500zł dla napojów alkoholowych o zawartości  powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
§  77.000zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w/w wartości wnoszą opłatę w wysokości jak ww. pkt.2.

Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem jednorazowo lub w trzech równych ratach w terminach do dnia 31 stycznia, do dnia 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.  

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Referat Organizacyjno-Administracyjny stanowisko ds. obsługi przedsiębiorców – pokój 17;  Bożena Smaza  33/8755-123 wew. 29  

Termin załatwienia sprawy
Bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu miesiąca, w sprawach skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.  

Podstawa prawna

1. Art.18 i art.111 ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu   w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity-Dz.U.   z 2007 r, Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

2. Art. 75 ust.1 i ust.5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z póżn. zm.)

3. Art.104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.  Nr 98, poz. 1071, z późń. zm.)

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 1635 z poźn. zm.)

5. Uchwała nr XLIII/279/2010 Rady Gminy Wieprz z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży.  

Tryb odwoławczy
1. Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Wieprz. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie. 2. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Wieprz w terminie 14 dni od dnia doręczenia.  

Uwagi i dodatkowe informacje


1. W przypadku udzielenia zezwolenia wnioskodawca odbiera decyzję osobiście oraz opłaca stosowną opłatę, w zależności od rodzaju zezwolenia. Odbiór zezwoleń osobiście lub przez ustanowionych pełnomocników w pok.17

2. Dokumenty niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione muszą być (po pisemnym wezwaniu) uzupełnione w ciągu 7 dni.  

Zezwolenie cofa się w przypadku:


1. nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:

a) sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4,

2.  powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,

3. wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
4. przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
5. popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
6. orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie
może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu.

Zezwolenie wygasa w przypadku:
 • likwidacji punktu sprzedaży,
 • upływu terminu ważności zezwolenia,
 • zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
 • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
 • niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim do dnia 31 stycznia lub nie dokonania opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach (w tym wypadku przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło może wystąpić o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia).
   
Pobierz wniosek- zezwolenie detal
Pobierz wniosek- zezwolenie gastronomia
Pobierz wniosek- zezwolenie jednorazowe
Oświadczenie o wartości sprzedaży brutto napojów alkoholowych